எதிலே நிம்மதி?

நிம்மதி வண்டுக்கு தேன் உண்ட பின் நிம்மதி நதிக்கு கடலில் இணைந்த நிம்மதி வண்டுக்கு தேன் உண்ட பின் நிம்மதி நதிக்கு கடலில் இணைந்த  பின் நிம்மதி கார்மேகத்திற்கு மழையை பொழிந்த பின் நிம்மதி மழைத்துளிக்கு மண்ணில் கலந்த பின் நிம்மதி   ஒளிக்கு இருள் நீக்கிய பின் நிம்மதி ஒலிக்கும் ஓசை இசையான பின் நிம்மதி காய்க்கு கனியான பின் நிம்மதி மண்ணில் வாழும் மாந்தர்க்கு உழைப்பின் பலன் கிடைத்த பின் நிம்மதி கவலைகள் ஒழிந்த பின் நிம்மதி வெறுப்புகள்,[…]

Home

By Elango Prasad As the evening wind breezes, I walk down a crowded road. The light flashes and horn blazes I seek my humble abode. The trees that remain gently bow As i walk the black carpet. On my sight, familiar faces glow And they bid me after a moment. Not towering structures but suffice[…]

Terrible Is Man’s Experience with TIME

By Edward Vcp Time though abstract and unkind, If lost, is hard for man to find. Man, through his inventions, controls Everything on earth except time’s patrols. Time takes charge of velocity and force; It instructs nature in its course; Makes it to rain or not, and whether Earthlings should have sunny or windy weather.[…]

My Buried Life (Post 5)

Written by Kate, columnist, The MIT Quill A man’s life is measured in moments rather than money. That is the greatest treasure of all. And I am a person who lives in the moment because you never know what surprises are in store. Life is about setting off upon new directions and mastering them. That’s what[…]

My Buried Life (Post 4)

Written by Kate, columnist, The MIT Quill The great Albert Einstein said,” Look deep into nature and you will understand everything better.” As a writer and someone who feels necessary in finding the hidden meaning behind things, Nature is an intriguing art yet to be unraveled. I hope to come to terms with this environment which[…]