தோழி

  அவளின் நாணமாய் வளையும் பாதையின் முடியா தூரம் தான் எத்தனை? சிநேகிதனாய் மைல் கற்கள் நொடிகள் பாதம் கிழிக்கும் முற்கள் நடக்கையில் மோதும் புதுப் பூங்காற்று மனவெளி வழியில் காதல் நீரூற்று அவள் தீண்டிய கண்ணம் காதல் சின்னம் கைரேகையை மனது அறியும் என் துணை அவள் என்று என்றும் வாழும் நாள்வரை ஓயாமல் துடிக்கும் நினைவில் மூழ்கி முத்தெடுக்கும் என்னைக் கண்டவர்கள் “யார் அவள்?” என்று என்னைக் கேட்கிறார்கள் தோழி என்று சொல்லத் தான்[…]

Experiences from the Persofest-Stress Interview

Recorded by Vidhyalakshmi M I stood outside LHC room no 2. Through the crack in the door I could see the previous candidate being grilled by the panel with the most apprehensive look on her face. Finally it was over and she came out and in went I; and stood on the dais. Suddenly someone[…]

Terrible Is Man’s Experience with TIME

By Edward Vcp Time though abstract and unkind, If lost, is hard for man to find. Man, through his inventions, controls Everything on earth except time’s patrols. Time takes charge of velocity and force; It instructs nature in its course; Makes it to rain or not, and whether Earthlings should have sunny or windy weather.[…]

My Buried Life (Post 5)

Written by Kate, columnist, The MIT Quill A man’s life is measured in moments rather than money. That is the greatest treasure of all. And I am a person who lives in the moment because you never know what surprises are in store. Life is about setting off upon new directions and mastering them. That’s what[…]

My Buried Life (Post 4)

Written by Kate, columnist, The MIT Quill The great Albert Einstein said,” Look deep into nature and you will understand everything better.” As a writer and someone who feels necessary in finding the hidden meaning behind things, Nature is an intriguing art yet to be unraveled. I hope to come to terms with this environment which[…]