உனை பார்க்க ஏங்கிடும் அன்னையின் குறள்

 

உணவிற்கு உறைவிடமே!

உன்னத பசிபோக்கும் பார் எங்குமே!

உழவனே !

நீ இல்லையெனில் நாடெங்கும் பதர்நிலமே!

உனை அழித்து நீ உணவளித்தாய்,

உனை மறக்க சினம் தகர்த்தாய்.

உந்தன் தாயின் மனமோ உன் உழுநிலம்,

உந்தன் உயர்ந்த குணமோ பிறர் மனம் மறந்திடும்.

அன்று பிறர் வாழவோ நீ உயிர்கசிந்தாய்,

இன்று நீ வாழவே துயர்அடைந்தாய்!

உழவனே!

 

 

பிறரின் சுயநல எண்ணத்தினால்

மறைக்கப்பட்டது உன்உயிர் தியாகம்.

உனை நீங்கினால் அக்கணமே எம்முயிரும் நீங்கும்

கவிஞர்: வர்ஷினி, இரண்டாம் ஆண்டு, RPT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *