இதயத்தின் ஏக்கங்கள்

 

இறைவனே!…இறைவனே!…

 

என் இருள் இதயமே

 

உன் இருவிழிகளின் இலக்கா!…

 

இருட்டினில் இலகிய என் இமைகளும்

 

ஒளியினால் ஓங்குமா?…

 

எங்கிலும் ஏகாந்தமே!…

 

இறுதியில் ஏமாற்றமே!…

 

ஏக்கங்கள் பல ஏந்தியே

 

எனது இதயமும் இயங்குது!…

 

ஏற்றங்களில் என்றாவது எனதுயிர் இசையுமா?…

 

கவிஞர்: பிரதாப், மூன்றாம் ஆண்டு, Aeronautical.

One thought on “இதயத்தின் ஏக்கங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *