மனித மனம் எனும் அற்புதம்

மனதின் விருப்பங்கள் பல அதில் நிறைவேறுவன சில ஆற்றலின் ஊற்று எது ஆர்வம் ததும்பிய மனது அது ! இருட்டிலிருந்து ஒளி இலை ஓரம் பனித்துளி கோடை காலத்தின் ஏக்கம் ஒரு துளி மழை நனைந்தால் சளி வரும் ஒரு வித மயக்கம் மாற்றங்கள் நம்மைக் கேட்பதில்லை ஓட்டங்கள் ஓடாமல் எவருமில்லை பிடித்தால் ஏற்றுக் கொள் இல்லா விட்டால் பழகிக் கொள் மனம் இன்று போல் நாளை இல்லை குழந்தை மனம் கொண்டிரு தூய்மையாய் பேணிக் காத்திரு[…]