மழை – கவிதை

  மழையின் தோல்வியோ! சுடரொளியால் விண்ணுயர் அடைந்தும் நினது சீரிய உயர்வினை போற்றினார் அல்லர் விண்ணுயர் அடைந்து அங்கே நிலைத்தவுன் வியத்தகு தூய்மையை வாழ்த்தினார் அல்லர் கலங்கியே நீயும் இன்று மண்ணுலகத்து கரைந்தே வீழ்ந்தாய்; ஐயோ! மனங்குன்றிய மானுடமே! உயர்வு புகழாநின் மனமின்று மண்ணில் வீழ்ந்தோன் வீழ்ச்சியை வாழ்த்துவதோ? வஞ்சம் கொண்டோரே வையத்தார் இவரை என்னென்று தூற்றுவென் தூவும் மழையே!   கவிஞர்: சாய் சுதர்சன், முதலாம் ஆண்டு, Automobile Engineering.