உன் காதோரத்தில்….

  திருகிய பொழுதிலே உயிர்த்து எழ, சிற்றுள்ளம் சிதைந்து போனது, உமது ஒப்பனையை நீ இரசித்தவிதம் கண்டு; கன்னத்தின் பொலிவை முத்துக்கள் -மெட்டெடுக்க, தீண்டிய நொடியில் பூமிதனில் -வீழ்ந்தனவே! சிக்கிய கூந்தலால் மோகத்தின் உச்சியில்; பொன்மேனி இளகியது உன்னை – உரசியபோது. சபையில் ஆண்கள் நின்அழகை வர்ணிக்க, கறுவுடனும் பகையுடனும் துடித்து அசைய; மும்முடிச்சுகளால் ஆனந்த கண்ணீர் -கொண்டு, எமது ஓலத்தைக் கேட்க மறந்தாய்! தேனிலவிலே உன் சேலை சரிவதற்குள், உன்னவன் என்னுயிரைப் பறித்து விட; மீண்டும்[…]