நீர் இன்றி அமையாது உலகு!

               அகர முதல எழுத்தெல்லாம் சரி வர பாடி, குறளின் குரலாய் விளங்கும் திருவள்ளுவர் உதிர்த்தச் சொற்கள் இவை.கொஞ்சம் அந்த தொடரின் பொருள் குறித்து சிந்தியுங்கள்.        உலகம் என்னும் எந்திரம் உயிராட நடமாட , அப்புவியில் உள்ள உயிர்கள் உயிர் வாழத்தேவை, நீர்.சுருக்கமாகச் சொன்னால், எந்திரத்திற்கு எரிபொருள் போலே , புவிக்கு நீர்.நீர் இல்லாத உலகம் என்பது அன்பு இல்லாத வாழ்க்கையை போலவே,நினைத்துக் கூட பார்க்க முடியாது.[…]

AUTOMEET ’19

Automeet, one of the oldest Autombile Engineering symposium of the country, was conducted by Automobile Engineers Association and the Department of Automobile Engineering students on February 8 & 9th, 2019. The Media partners were Motor Vikatan and the event witnessed coverage from News 18. The sponsors of Automeet’19 were Poorvika, Uniq technologies, Max riders community[…]

TED Speaker- Soundarya Lakshmi Narayanan

Soundarya is just like any other student chasing those elusive grades but there is something different about her guess what, she is the CEO (yes, you are reading it right; it is CHIEF EXECUTIVE OFFICER) and founder of NxtStep Robotics, which is a Coimbatore based startup that was started for the purpose of developing robots[…]